Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków (PPOŻ) – dlaczego ważne?

Bezpieczeństwo ppoż budynków jest istotnym elementem mającym na celu zapewnienie ochrony dla osób i ich mienia w sytuacji zagrożenia spowodowanego pożarem. Co więcej, ochrona ppoż. budynków stanowi istotny wymóg związany z budową i użytkowaniem obiektów budowlanych zawarty w ustawie o prawie budowlanym. Szczegóły dotyczące wymogów technicznych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Jak widać ochrona ppoż. budynków jest ważna zarówno ze względów bezpieczeństwa dla zdrowia i życia człowieka, jak również ze względów prawnych.

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych

Musimy pamiętać, że zarówno cały budynek, jak i urządzenia z nim związane muszą być projektowane w taki sposób, by zminimalizować ryzyko pożaru. Gdyby jednak do niego doszło, budynek ma zapewniać pewne zabezpieczenia ppoż. budynku:

 • zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
 • możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
 • uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Wymienione wyżej elementy mają na celu przede wszystkim ochronę zdrowia i życia w sytuacji zagrożenia związanego z pożarem. Oprócz tego, odpowiednie osoby odpowiedzialne za ochronę ppoż. budynku muszą obowiązkowo spełniać konkretne zasady. Zanim powiemy sobie, kto odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku w miejscu pracy, zastanówmy się, jakie wymogi musi taka osoba spełniać. Do jej obowiązków należeć będą:

 • wiedza dotycząca przepisów ochrony ppoż. budynku oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przez użytkowników;
 • znajomość procedur postępowania w razie powstania pożaru, sposobów alarmowania i przeprowadzania ewakuacji;
 • przeprowadzanie narad z użytkownikami obiektu w celu omówienia spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku;
 • wykorzystywanie uwag i wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej budynku;
 • utrzymanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych i dostępu do budynku;
 • zapewnienie fachowego nadzoru nad przeprowadzaniem prac pożarowo niebezpiecznych;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony ppoż.

Kto odpowiada za PPOŻ w miejscu pracy?

Odpowiedzialność za stosowanie się do obowiązków z zakresu zabezpieczenia ppoż. budynków ponosi jego zarządca lub użytkownik na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W takiej sytuacji odpowiedzialność spoczywa na faktycznie władającym budynkiem. Niezależnie od tego, na kim ciąży odpowiedzialność, każdy pracownik jest zobowiązany do poniższych zasad:

 • musi znać zagrożenia swojego stanowiska pracy i potrafić przeciwdziałać możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru;
 • musi wiedzieć, jak postępować w sytuacji powstania pożaru i potrafić obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy;
 • musi znać warunki przeprowadzania bezpiecznej ewakuacji osób i mienia;
 • podczas udziału w akcji gaśniczo-ratowniczej powinien podporządkować się poleceniu kierującego akcją;
 • musi brać udział w ćwiczeniach i szkoleniach przeciwpożarowych.

Oczywiście każdy z użytkowników budynku, w ramach ochrony przeciwpożarowej budynku, powinien niezwłocznie zgłaszać osobom kompetentnym problemy związane z wszelkimi usterkami mogącymi spowodować pożar, w celu ich szybkiego usunięcia.

Mamy doświadczenie!

Aby wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków mogły zostać spełnione, potrzebna jest ogromna wiedza techniczna i prawna w tej dziedzinie. Sprawa jest szczególnie ważna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zabezpieczenie ppoż. budynków ma służyć ochronie życia i zdrowia naszego i innych. Warto wówczas pamiętać, by oddać sprawę w ręce specjalistów. Firma APE-LP Sp. z o.o. stanowi wysoce wykwalifikowany i doświadczony zespół, który doskonale zna procesy związane z ochroną przeciwpożarową budynków. Jest to ciesząca się ogromnym zaufaniem firma, która kompleksowo zajmuje się zagadnieniami z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. APE-LP Sp. z o.o profesjonalnie zaopiekuje się również Państwa zleceniem, by zarówno Państwo, jak i inne osoby użytkujące dany budynek mogliście poczuć się w pełni bezpieczne!

Zapraszamy
do współpracy

Chętnie porozmawiamy na temat rozpoczęcia nasze współpracy.

Skontaktuj się z nami, chętnie porozmawiamy na temat rozpoczęcia wspólnej współpracy w zakresie instalacji przeciwpożarowych oraz ich serwisowania.

Przejdź do kontaktu