Ochrona przeciwpożarowa - co mówi prawo?

Każdy właściciel, zarządca, osoba fizyczna lub prawna, instytucja oraz organizacja, która korzysta z danego budynku lub terenu, ma obowiązek zabezpieczenia go na wypadek pożaru. Szczegółowo kwestie te omawia Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. 02.147.1229 ze zmianami). Na jej podstawie wyżej wymienione osoby są obowiązane do: przestrzegania przeciwpożarowych wymogów instalacyjnych, technicznych i budowlanych, przygotowania budynku lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, zaznajomienia pracowników placówki z przepisami przeciwpożarowymi, wyposażenia obiektu w odpowiedni sprzęt pożarniczy oraz ratowniczy, a także zapewniać ich konserwację. Co więcej, są one również zobowiązane do zapewnienia osobom przebywającym na terenie obiektu bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Do innych aktów prawnych regulujących przepisy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków należą:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) – określa ono warunki i sposoby ochrony ppoż budynków, obowiązki i czynności zabronione w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, jak np. kwestie użytkowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, garażowania pojazdów itd. Rozporządzenie mówi także o postępowaniu z materiałami niebezpiecznymi i określa warunki ewakuacji w oparciu o przepisy budowlane. 
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1823) – określa zakres szkoleń strażaków, inspektorów, specjalistów odpowiedzialnych za zabezpieczenie ppoż budynków.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) – na jego podstawie określa się m.in. kwestie usytuowania budynku, dojazdu do obiektu, warunki oświetleniowe pomieszczeń, wyposażenia technicznego budynku, wentylacji, klimatyzacji, instalacji gazowych i elektrycznych, a także kwestie bezpieczeństwa konstrukcji
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2009 nr 119 poz.998) – ustala m.in. formę egzaminu dla wykonywania zawodu rzeczoznawcy oraz zakres jego obowiązków.

Zapraszamy
do współpracy

Chętnie porozmawiamy na temat rozpoczęcia nasze współpracy.

Skontaktuj się z nami, chętnie porozmawiamy na temat rozpoczęcia wspólnej współpracy w zakresie instalacji przeciwpożarowych oraz ich serwisowania.

Przejdź do kontaktu